Hiệp hội Lương thực Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội -  nghề nghiệp của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, nông sản và các sản phẩm chế biến từ lương thực; 

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/05/1957 ban hành Luật quy định về quyền lập Hội . Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Hiệp Hội) là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp của các doanh nghiệp Việt nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, nông sản và các sản phẩm chế biến từ lương thực; 

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 ban hành Luật quy định về quyền lập Hội; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;