13/08/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/7 đến ngày 31/7/2018 đạt 409 ngàn tấn, trị giá FOB 179,452 triệu USD, trị giá CIF 183,930 triệu USD.

06/11/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2017 đạt 437.473 tấn, trị giá FOB 207,817 triệu USD, trị giá CIF 209,574 triệu USD.

13/03/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/02 đến ngày 28/02/2017 đạt 341.398 tấn, trị giá FOB 143,737 triệu USD, trị giá CIF 145,129 triệu USD.

13/07/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/06 đến ngày 30/06/2018 đạt 761 ngàn tấn, trị giá FOB 371,368 triệu USD, trị giá CIF 395,139 triệu USD.

16/10/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/09 đến ngày 30/09/2017 đạt 514.398 tấn, trị giá FOB 223,663 triệu USD, trị giá CIF 228,884 triệu USD.

14/02/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/1 đến ngày 31/1/2017 đạt 332.487 tấn, trị giá FOB 142,141 triệu USD, trị giá CIF 143,475 triệu USD.

11/06/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2018 đạt 621 ngàn tấn, trị giá FOB 309,528 triệu USD, trị giá CIF 316,832 triệu USD.

20/09/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/08 đến ngày 31/08/2017 đạt 629.622 tấn, trị giá FOB 257,921 triệu USD, trị giá CIF 270,210 triệu USD.

16/01/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2016 đạt 394.502 tấn, trị giá FOB 178,568 triệu USD, trị giá CIF 180,461 triệu USD.

26/04/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/03 đến ngày 31/03/2018 đạt 471 ngàn tấn, trị giá FOB 229,443 triệu USD, trị giá CIF 232,997 triệu USD.

21/08/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/07 đến ngày 31/07/2017 đạt 584.602 tấn, trị giá FOB 240,345 triệu USD,...

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/09 đến ngày 30/09/2016 đạt 429.751 tấn, trị giá FOB 182,115 triệu USD, trị giá CIF 190,148 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 30/09/2016 đạt 3,731 triệu tấn, trị giá FOB 1,615 tỷ USD, trị giá CIF 1,664 tỷ USD. Úc

05/03/2018

Kết quả giao hàng từ ngày 01/01 đến ngày 31/01/2018 đạt 367.874 tấn,

17/07/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/06 đến ngày 30/06/2017 đạt 542.098 tấn, trị giá FOB 232,001 triệu USD, trị giá CIF 236,671 triệu USD.

12/06/2017

Kết quả giao hàng từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2017 đạt 513.570 tấn, trị giá FOB 230,716 triệu USD, trị giá CIF 237,279 triệu USD.

Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam từ 1989 - 2011 qua các châu lục như Châu Á , Châu Phi , Trung Đông , Châu Mỹ , Châu Âu và Châu Úc