Các châu lục
Areas
Châu Á
Asia
Châu Phi
Africa
Trung Đông
Middle East
Châu Mỹ
America
Châu Âu
Europe
Châu Úc
Australia
Đơn vị tính - Unit 
% 66.68 18.86 2.85 7.40 2.16 2.04