NĂM/YEAR  Số lượng/Quantity
(Triệu Tấn/Million Tons)

Trị giá FOB/FOB Value
(Triệu USD/Million USD)
1989 1.37 310.28
1990 1.48 275.39
1991 1.02 229.86
1992 1.96 405.13
1993 1.62 335.65
1994 1.93 420.86
1995 2.02 538.84
1996 3.05 868.42
1997 3.68 891.34
1998 3.79 1,005.48
1999 4.56 1,008.96
2000 3.39 615.82
2001 3.53 544.11
2002 3.25 608.12
2003 3.92 693.53
2004 4.06 859.18
2005 5.21 1,279.27
2006 4.69 1,194.63
2007 4.53 1,338.13
2008 4.68 2,663.44
2009 6.05 2,464.30
2010 6.75 2,911.64
2011 7.13 3,519.29
2012 7.72 3,449.56
2013 6.68 2,893.49
2014 6.32 2,789.50
2015 6.57 2,679.50
2016 4.89 2,128.40
2017 5.77 2,539.40
Tổng cộng
Total
121.62 41,461.52

Nguồn: Hiệp Hội Lương thực Việt Nam

Source: Vietnam Food Association