06/09/2018

Ngày 05/09/2018, Philippines chấp thuận nhập khẩu 133.500 tấn theo chương trình MAV 2017-2018 (Số lượng Tiếp cận Tối thiểu).

- Số lượng nhập khẩu: 133.500 tấn,

- Cảng dỡ hàng: Duy nhất Cảng Zamboanga City

- Dự kiến thời gian giao hàng:

  • 500 tấn: Không trễ hơn ngày 30/09/2018 (không có gia hạn)
  • 000 tấn: Từ 01/10/2018 – 30/11/2018 (không có gia hạn)