Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
17/01 24/01 17/01 24/01 17/01 24/01 17/01 24/01 17/01 24/01 17/01 24/01 17/01 24/01
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,650   4,550   4,975   4,850       4,950   4,950       5,400   5,450
Lúa thường       4,450   4,350   4,850   4,550       4,650   4,650   4,950   4,550   4,600   4,600
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,650   5,550   5,825   5,700       5,100   5,100       6,400   6,400
Lúa thường       5,475   5,350   5,700   5,400       4,800   4,800       5,600   5,600
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,550   7,550   6,950   6,850   7,200   7,050       7,625   7,625   6,725   6,525   7,600   7,600
Lứt loại 2   7,050   6,550   6,750   6,650   6,775   6,625   6,950   6,950   6,700   6,525       6,750   6,750
Xát trắng loại 1        7,550   7,450           8,375   8,300   7,800   7,300   8,400   8,500
Xát trắng loại 2        7,350   7,250           8,025   7,250       7,500   7,400
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   7,950   6,950   7,050   7,050   7,375   6,850   7,500   7,500   7,400   6,750     7,000   7,300   7,300
Tấm 2/3       6,750   6,750   7,250   6,725       6,450   6,325        
Tấm 3/4   6,450     6,650   6,650   6,750   6,550   7,100   7,100            
Cám xát   5,450   5,650   5,950   5,850   5,650   5,650   5,550   5,550   5,350   5,300       5,800   5,800
Cám lau     5,650   5,850   5,750   5,500   5,650               5,800   5,800
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   8,150   7,450   7,750   7,650   7,900   7,600   7,850   7,850   7,900   7,550   7,950   7,550   7,600   7,600
10%       7,650   7,550           7,850   7,500       7,550   7,550
15%   8,050   7,350   7,550   7,450   7,800   7,500   7,650   7,650   7,800   7,450   7,750   7,350   7,500   7,500
20%       7,450   7,350           7,780   7,400       7,470   7,470
25%   7,900   7,250   7,350   7,250   7,700   7,400   7,450   7,450   7,750   7,350   7,550   7,150   7,450   7,450