Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
24/01 31/01 24/01 31/01 24/01 31/01 24/01 31/01 24/01 31/01 24/01 31/01 24/01 31/01
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,550   4,625   4,850   4,850       4,950   4,750       5,450   5,400
Lúa thường       4,350   4,425   4,550   4,550       4,650   4,450   4,550   4,450   4,600   4,500
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,550   5,625   5,700   5,700       5,100   4,875       6,400   6,400
Lúa thường       5,350   5,425   5,400   5,400       4,800   4,600       5,600   5,600
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,550   7,550   6,850   6,850   7,050   7,050       7,625   7,350   6,525   6,525   7,600   7,150
Lứt loại 2   6,550   6,550   6,650   6,650   6,625   6,625   6,950   6,600   6,525   6,475       6,750   6,525
Xát trắng loại 1        7,450   7,450           8,300   8,300   7,300   7,400   8,500   8,200
Xát trắng loại 2        7,250   7,250           7,250   7,250       7,400   7,400
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,950   6,850   7,050   6,850   6,850   6,850   7,500   7,500   6,750   6,750   7,000     7,300   6,700
Tấm 2/3       6,750   6,750   6,725   6,725       6,325   6,325        
Tấm 3/4       6,650   6,650   6,550   6,550   7,100   6,450            
Cám xát   5,650   5,150   5,850   5,425   5,650   5,650   5,550   5,250   5,300   5,150       5,800   5,200
Cám lau   5,650   5,150   5,750   5,350   5,650   5,650               5,800   5,200
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,450   7,550   7,650   7,650   7,600   7,600   7,850   7,700   7,550   7,550   7,550   7,500   7,600   7,500
10%       7,550   7,550           7,500   7,500       7,550   7,450
15%   7,350   7,450   7,450   7,450   7,500   7,500   7,650   7,350   7,450   7,450   7,350   7,300   7,500   7,400
20%       7,350   7,350           7,400   7,400       7,470   7,300
25%   7,250   7,350   7,250   7,250   7,400   7,400   7,450   7,200   7,350   7,350   7,150   7,100   7,450   7,200