Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
                   
Lúa Tươi Tại Ruộng         
Hạt dài              4,550            4,550            4,650              5,400    
Lúa thường              4,350            4,425            4,350            4,650            4,500    
                   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài              5,450            5,400            4,850              6,400    
Lúa thường              5,250            5,175            4,485              5,600    
                   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1            7,550            6,650            6,850            6,950            6,325            7,150         7,550       6,913
Lứt loại 2            6,550            6,450            6,425            6,500          6,325              6,525         6,550       6,463
Xát trắng loại 1               7,350              8,150            7,200            8,200         8,200       7,725
Xát trắng loại 2               7,150              7,250              7,400         7,400       7,267
                             
Phụ Phẩm
Tấm 1/2            6,750            6,750            6,450            6,550          6,550            6,500            6,700         6,750       6,607
Tấm 2/3              6,650            6,325            5,750             6,650       6,242
Tấm 3/4              6,550            5,950            6,050               6,550       6,183
Cám xát            4,850            5,025            4,750            5,000          4,950              5,200         5,200       4,963
Cám lau            4,850            4,925            4,750                  5,200         5,200       4,931
                   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%            7,450            7,450            7,520            7,700          7,500            7,350            7,500         7,700       7,496
10%              7,350              7,420              7,450         7,450       7,407
15%            7,350            7,250            7,450            7,350          7,370            7,150            7,400         7,450       7,331
20%              7,150              7,320              7,300         7,320       7,257
25%            7,250            7,050            7,250            7,150          7,200            6,950            7,200         7,250       7,150