Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
21/02 28/02 21/02 28/02 21/02 28/02 21/02 28/02 21/02 28/02 21/02 28/02 21/02 28/02
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,550   4,650   4,550   4,550       4,650   4,650       5,400   5,000
Lúa thường       4,350   4,450   4,425   4,425       4,350   4,350   4,650   6,550   4,500   4,550
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,450   5,550   5,400   5,400       4,850   4,850       6,400   6,000
Lúa thường       5,250   5,350   5,175   5,175       4,485   4,475       5,600   5,500
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,550   7,550   6,650   6,650   6,850   6,850       6,950   6,750   6,325   6,500   7,150   7,000
Lứt loại 2   6,550   6,550   6,450   6,450   6,425   6,425   6,500   6,500   6,325   6,375       6,525   6,450
Xát trắng loại 1        7,350   7,350           8,150   8,150   7,200   7,300   8,200   8,000
Xát trắng loại 2        7,150   7,150           7,250   7,300       7,400   7,350
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,750   6,750   6,750   6,650   6,450   6,450   6,550   6,500   6,550   6,575   6,500   6,550   6,700   6,550
Tấm 2/3       6,650   6,450   6,325   6,325       5,750   5,850        
Tấm 3/4       6,550   5,850   5,950   5,950   6,050   5,850            
Cám xát   4,850   4,850   5,025   4,950   4,750   4,750   5,000   4,900   4,950   4,850       5,200   4,900
Cám lau   4,850   4,850   4,925   4,850   4,750   4,750               5,200   4,900
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,450   7,450   7,450   7,450   7,520   7,520   7,700   7,700   7,500   7,500   7,350   7,500   7,500   7,500
10%       7,350   7,350           7,420   7,420       7,450   7,375
15%   7,350   7,350   7,250   7,250   7,450   7,450   7,350   7,350   7,370   7,370   7,150   7,300   7,400   7,300
20%       7,150   7,150           7,320   7,320       7,300   7,225
25%   7,250   7,250   7,050   7,050   7,250   7,250   7,150   7,150   7,200   7,200   6,950   7,100   7,200   7,150