Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
28/02 07/03 28/02 07/03 28/02 07/03 28/02 07/03 28/02 07/03 28/02 07/03 28/02 07/03
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,650   4,750   4,550   4,775       4,650   4,800       5,000   5,050
Lúa thường       4,450   4,550   4,425   4,725       4,350   4,600   6,550   4,675   4,550   4,700
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,550   5,650   5,400   5,475       4,850   4,925       6,000   6,050
Lúa thường       5,350   4,550   5,175   5,425       4,475   4,650       5,500   5,600
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,550   7,050   6,650   6,750   6,850   6,750       6,750   7,025   6,500   6,575   7,000   7,000
Lứt loại 2   6,550   6,350   6,450   6,550   6,425   6,575   6,500   6,600   6,375   6,575       6,450   6,550
Xát trắng loại 1        7,350   7,650           8,150   8,150   7,300   7,450   8,000   8,000
Xát trắng loại 2        7,150   7,450           7,300   7,475       7,350   7,450
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,750   6,450   6,650   6,750   6,450   6,650   6,500   6,600   6,575   6,575   6,550   6,650   6,550   6,600
Tấm 2/3       6,450   6,450   6,325   6,350       5,850   5,850        
Tấm 3/4       5,850   5,950   5,950   5,950   5,850   5,850            
Cám xát   4,850   4,850   4,950   5,000   4,750   4,850   4,900   4,775   4,850   4,850       4,900   4,800
Cám lau   4,850   4,850   4,850   4,900   4,750   4,850             4,800   4,900   4,800
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,450   7,350   7,450   7,750   7,520   7,670   7,700   7,750   7,500   7,550   7,500   7,700   7,500   7,550
10%       7,350   7,650           7,420   7,470       7,375   7,525
15%   7,350   7,250   7,250   7,550   7,450   7,470   7,350   7,450   7,370   7,420   7,300   7,500   7,300   7,400
20%       7,150   7,450           7,320   7,370       7,225   7,300
25%   7,250   7,150   7,050   7,350   7,250   7,250   7,150   7,250   7,200   7,200   7,100   7,300   7,150   7,200