Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
11/04 18/04 11/04 18/04 11/04 18/04 11/04 18/04 11/04 18/04 11/04 18/04 11/04 18/04
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,750   4,850   5,200   5,200       5,200   5,325       5,350   5,400
Lúa thường   4,600     4,700   4,550   4,650   4,700   4,700       4,625   4,625   4,750   4,750   4,800   4,850
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,650   5,750   6,100   6,100       5,400   5,475       6,400   6,500
Lúa thường   5,700     5,800   5,450   5,550   5,450   5,450       4,725   4,725       5,700   5,800
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,750     7,950   6,850   6,950   7,300   7,400       7,625   7,775   6,675   6,750   7,800   7,800
Lứt loại 2   6,650     6,750   6,650   6,750   6,625   6,700   6,700   6,700   6,575   6,675       6,650   6,650
Xát trắng loại 1        7,750   7,850           9,150   9,350   7,600   7,650   8,850   8,850
Xát trắng loại 2        7,550   7,650           7,600   7,600       7,650   7,700
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,600     6,650   6,850   6,950   6,550   6,450   6,650   6,650   6,475   6,475   6,625   6,625   6,500   6,550
Tấm 2/3       5,850   6,550   6,650   6,350   6,350       5,875   6,150        
Tấm 3/4       5,950   5,950   6,050   6,050   6,000   6,000            
Cám xát   4,750     5,150   4,850   5,350   4,800   5,150   4,750   4,750   4,800   5,150       4,900   4,900
Cám lau       4,750   5,250   4,800   5,150           4,750   4,950   4,900   4,900
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,750     7,850   7,850   7,950   7,750   7,880   7,850   7,850   7,800   7,800   7,750   7,800   7,800   7,800
10%   7,650     7,750   7,850           7,720   7,720       7,650   7,650
15%   7,550     7,650   7,650   7,750   7,550   7,680   7,600   7,600   7,650   7,650   7,550   7,600   7,500   7,500
20%       7,550   7,650           7,500   7,500       7,370   7,370
25%   7,450     7,500   7,450   7,550   7,300   7,430   7,400   7,400   7,400   7,400   7,350   7,400   7,300   7,300