Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
18/04 25/04 18/04 25/04 18/04 25/04 18/04 25/04 18/04 25/04 18/04 25/04 18/04 25/04
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,850   4,850   5,200   5,200       5,325   5,300       5,400   5,500
Lúa thường     4,700   4,750   4,650   4,650   4,700   4,700       4,625   4,650   4,750   4,775   4,850   4,750
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,750   5,750   6,100   6,100       5,475   5,450       6,500   6,500
Lúa thường     5,800   5,850   5,550   5,550   5,450   5,450       4,725   4,800       5,800   5,800
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,950   7,950   6,950   7,050   7,400   7,600       7,775   7,900   6,750   6,825   7,800   8,300
Lứt loại 2     6,750   6,800   6,750   6,850   6,700   6,825   6,700   6,750   6,675   6,750       6,650   6,800
Xát trắng loại 1        7,850   7,950           9,350   9,300   7,650   7,775   8,850   9,400
Xát trắng loại 2        7,650   7,750           7,600   7,850       7,700   7,750
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,650   6,650   6,950   7,150   6,450   6,625   6,650   6,650   6,475   6,525   6,625   6,625   6,550   6,500
Tấm 2/3     5,850   5,850   6,650   6,750   6,350   6,450       6,150   6,150        
Tấm 3/4       5,950   6,150   6,050   6,050   6,000   6,000            
Cám xát     5,150   5,650   5,350   5,650   5,150   5,450   4,750   5,550   5,150   5,550       4,900   5,600
Cám lau       5,250   5,550   5,150   5,450           4,950   4,950   4,900   5,600
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,850   7,950   7,950   8,050   7,880   8,050   7,850   8,100   7,800   8,000   7,800   7,950   7,800   8,100
10%       7,850   7,950           7,720   7,920       7,650   7,950
15%     7,650   7,750   7,750   7,850   7,680   7,850   7,600   7,875   7,650   7,850   7,600   7,750   7,500   7,800
20%       7,650   7,750           7,500   7,700       7,370   7,650
25%     7,500   7,650   7,550   7,650   7,430   7,750   7,400   7,550   7,400   7,500   7,400   7,550   7,300   7,500