Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
25/04 02/05 25/04 02/05 25/04 02/05 25/04 02/05 25/04 02/05 25/04 02/05 25/04 02/05
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,850     5,200   5,250       5,300   5,300       5,500   5,500
Lúa thường   4,750     4,650     4,700   4,700       4,650   4,650   4,775   4,775   4,750   4,600
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,750     6,100   6,150       5,450   5,450       6,500   6,800
Lúa thường   5,850     5,550     5,450   5,425       4,800   4,800       5,800   5,700
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,950   7,950   7,050   7,950   7,600   7,525       7,900   7,925   6,825   6,825   8,300   8,300
Lứt loại 2   6,800   6,750   6,850   6,750   6,825   6,775   6,750   6,850   6,750   6,775       6,800   6,750
Xát trắng loại 1        7,950             9,300   9,400   7,775   7,750   9,400   9,700
Xát trắng loại 2        7,750             7,850   7,925       7,750   7,800
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,650   6,650   7,150   6,650   6,625   6,550   6,650   6,650   6,525   6,525   6,625   6,625   6,500   6,700
Tấm 2/3   5,850     6,750     6,450   6,350       6,150   6,150        
Tấm 3/4       6,150     6,050   6,150   6,000   6,000            
Cám xát   5,650   5,450   5,650   5,450   5,450   5,350   5,550   5,650   5,550   5,550       5,600   5,400
Cám lau       5,550     5,450   5,350           4,950   4,950   5,600   5,400
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,950   7,850   8,050   7,850   8,050   8,050   8,100   8,150   8,000   8,000   7,950   8,000   8,100   8,050
10%       7,950             7,920   7,920       7,950   7,900
15%   7,750   7,650   7,850   7,650   7,850   7,850   7,875   7,900   7,850   7,850   7,750   7,800   7,800   7,750
20%       7,750             7,700   7,700       7,650   7,625
25%   7,650   7,550   7,650   7,550   7,750   7,750   7,550   7,600   7,500   7,500   7,550   7,600   7,500   7,500