Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
23/05 30/05 23/05 30/05 23/05 30/05 23/05 30/05 23/05 30/05 23/05 30/05 23/05 30/05
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5,050   4,950     5,000       4,850   4,450       5,500   5,000
Lúa thường   4,600   4,600   4,850   4,750     4,200       4,350   4,100   4,600   4,150   4,250   4,050
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,950   5,850     5,850       5,000   4,600       6,500   6,000
Lúa thường   4,800   4,800   5,750   5,650     4,850       4,500   4,225       5,300   5,100
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,050   7,050   7,250   7,050     7,100       7,650   7,100   6,625     8,200   7,900
Lứt loại 2   6,700   6,425   7,050   6,850     6,275   6,600   6,200   6,475   6,175     6,050   6,550   6,100
Xát trắng loại 1        8,250   8,050           6,050     7,600     9,700   9,200
Xát trắng loại 2        8,050   7,850           7,450   7,150     7,100   7,500   7,100
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,750   6,550   7,350   7,350   6,350   6,250   6,600   6,250   6,500   6,400   6,500   6,150   6,300   6,300
Tấm 2/3   5,850   5,850   6,750   6,750     6,150       6,000   5,850       6,100   6,050
Tấm 3/4       6,250   6,250   6,050   5,950   6,000   5,950           5,950   5,800
Cám xát   4,850   5,450   5,450   5,450   5,350   5,050   5,250   5,150   5,150   5,050       5,350   5,100
Cám lau       5,350   5,350   5,350   5,050           5,050   5,050   5,350   5,100
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,650   7,650   8,250   8,050   7,650   7,400   7,850   7,550   7,800   7,700   7,750   7,250   7,800   7,400
10%   7,600   7,600   8,150   7,950           7,700   7,600       7,650   7,300
15%   7,450   7,450   8,050   7,850   7,450   7,200   7,650   7,350   7,600   7,400   7,550   7,100   7,500  
20%       7,950   7,700           7,450   7,250        
25%   7,350   7,350   7,850   7,650   7,300   7,100   7,400   7,100   7,350   7,150   7,350   6,950