Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
30/05 06/06 30/05 06/06 30/05 06/06 30/05 06/06 30/05 06/06 30/05 06/06 30/05 06/06
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,950   4,350   5,000   4,950       4,450   4,350       5,000   5,000
Lúa thường   4,600   4,600   4,750   4,150   4,200   4,150       4,100   4,050   4,150   4,150   4,050   4,050
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,850   5,350   5,850   5,800       4,600   4,500       6,000   6,500
Lúa thường   4,800   4,800   5,650   5,150   4,850   4,900       4,225   4,200       5,100   5,100
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,050   7,000   7,050   6,350   7,100   6,850       7,100   7,150       7,900   7,800
Lứt loại 2   6,425   6,450   6,850   6,150   6,275   6,165   6,200   6,050   6,175   6,000   6,050   5,950   6,100   6,050
Xát trắng loại 1        8,050   7,050             8,350       9,200   9,100
Xát trắng loại 2        7,850   6,850           7,150   6,950   7,100   6,950   7,100   7,000
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,550   6,500   7,350   6,450   6,250   6,150   6,250   6,100   6,400   6,150   6,150   6,150   6,300   6,300
Tấm 2/3   5,850   5,800   6,750   6,150   6,150   6,050       5,850   5,750       6,050   6,050
Tấm 3/4       6,250   5,950   5,950   5,950   5,950   5,800           5,800   5,800
Cám xát   5,450   5,400   5,450   5,150   5,050   5,050   5,150   4,950   5,050   5,150       5,100   5,100
Cám lau       5,350   5,050   5,050   5,050           5,050   5,050   5,100   5,100
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,650   7,600   8,050   7,250   7,400   7,300   7,550   7,450   7,700   7,250   7,250   7,150   7,400   7,600
10%   7,600   7,550   7,950   7,150           7,600   7,150       7,300   7,450
15%   7,450   7,400   7,850   7,050   7,200   7,050   7,350   7,200   7,400   7,050   7,100   7,000     7,300
20%       7,700   6,950           7,250   6,950        
25%   7,350   7,300   7,650   6,850   7,100   6,950   7,100   7,000   7,150   6,850   6,950   6,850