Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
06/06 13/06 06/06 13/06 06/06 13/06 06/06 13/06 06/06 13/06 06/06 13/06 06/06 13/06
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,350   4,350   4,950   4,750       4,350   4,425       5,000   5,000
Lúa thường   4,600   4,000   4,150   4,150   4,150   3,950       4,050   4,025   4,150   3,950   4,050   4,100
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,350   5,350   5,800   5,150       4,500   4,600       6,500   6,450
Lúa thường   4,800   4,300   5,150   5,150   4,900   4,550       4,200   4,200       5,100   5,100
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,000   6,900   6,350   6,350   6,850   6,600       7,150   7,150       7,800   7,900
Lứt loại 2   6,450   6,150   6,150   6,150   6,165   6,125   6,050   6,050   6,000   6,025   5,950   6,025   6,050   6,000
Xát trắng loại 1        7,050   7,050           8,350   8,250       9,100   9,100
Xát trắng loại 2        6,850   6,850           6,950   6,975   6,950   6,950   7,000   7,050
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,500   6,250   6,450   6,450   6,150   6,050   6,100   6,100   6,150   5,950   6,150   5,850   6,300   5,800
Tấm 2/3   5,800   5,650   6,150   6,150   6,050   5,950       5,750   5,750       6,050   5,700
Tấm 3/4       5,950   5,950   5,950   5,750   5,800   5,800           5,800   5,600
Cám xát   5,400   4,900   5,150   5,250   5,050   5,050   4,950   5,050   5,150   4,850       5,100   4,900
Cám lau       5,050   5,150   5,050   5,050           5,050   5,050   5,100   4,900
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,600   7,450   7,250   7,250   7,300   7,250   7,450   7,350   7,250   7,200   7,150   7,150   7,600   7,500
10%   7,550   7,350   7,150   7,150           7,150   7,100       7,450   7,350
15%   7,400   7,250   7,050   7,050   7,050   7,000   7,200   7,200   7,050   7,000   7,000   7,000   7,300   7,250
20%       6,950   6,950           6,950   6,850        
25%   7,300   7,150   6,850   6,850   6,950   6,800   7,000   7,000   6,850   6,750   6,850   6,850