Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
13/06 20/06 13/06 20/06 13/06 20/06 13/06 20/06 13/06 20/06 13/06 20/06 13/06 20/06
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,350   4,350   4,750   4,250       4,425   4,350       5,000   4,900
Lúa thường   4,000   4,200   4,150   4,150   3,950   3,850       4,025   3,950   3,950   4,100   4,100   3,800
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,350   5,350   5,150   5,150       4,600   4,500       6,450   6,000
Lúa thường   4,300   4,500   5,150   5,150   4,550   4,550       4,200   4,100       5,100   4,900
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   6,900   7,100   6,350   6,350   6,600   6,550       7,150   6,950       7,900   8,000
Lứt loại 2   6,150   6,600   6,150   6,150   6,125   6,050   6,050   6,100   6,025   5,850   6,025   5,975   6,000   6,000
Xát trắng loại 1        7,050   7,050           8,250   8,050       9,100   9,100
Xát trắng loại 2        6,850   6,850           6,975   6,975   6,950   6,950   7,050   7,000
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,250   6,650   6,450   6,450   6,050   5,950   6,100   6,100   5,950   5,850   5,850   5,750   5,800   5,700
Tấm 2/3   5,650   5,750   6,150   6,150   5,950   5,750       5,750   5,550       5,700   5,650
Tấm 3/4       5,950   5,950   5,750   5,550   5,800   5,700           5,600   5,600
Cám xát   4,900   4,950   5,250   5,250   5,050   5,050   5,050   5,050   4,850   4,850       4,900   5,100
Cám lau       5,150   5,150   5,050   5,050           5,050   5,050   4,900   5,100
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,450   7,650   7,250   7,150   7,250   7,150   7,350   7,300   7,200   7,200   7,150   7,150   7,500   7,200
10%   7,350   7,600   7,150   7,050           7,100   7,100       7,350   7,100
15%   7,250   7,350   7,050   6,950   7,000   6,900   7,200   7,100   7,000   7,000   7,000   7,000   7,250   7,000
20%       6,950   6,850           6,850   6,850        
25%   7,150   7,150   6,850   6,750   6,800   6,750   7,000   6,850   6,750   6,750   6,850   6,850