Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
20/06 27/06 20/06 27/06 20/06 27/06 20/06 27/06 20/06 27/06 20/06 27/06 20/06 27/06
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,350   4,250   4,250   4,250       4,350   4,300       4,900   5,000
Lúa thường   4,200   4,200   4,150   4,050   3,850   3,850       3,950   3,950   4,100   3,900   3,800   3,800
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,350   5,250   5,150   5,150       4,500   4,525       6,000   6,000
Lúa thường   4,500   4,500   5,150   5,050   4,550   4,550       4,100   4,100       4,900   4,900
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,100   7,100   6,350   6,250   6,550   6,550       6,950   6,900       8,000   8,100
Lứt loại 2   6,600   6,600   6,150   6,050   6,050   5,850   6,100   5,900   5,850   5,750   5,975   5,950   6,000   5,950
Xát trắng loại 1        7,050   6,975           8,050   8,250       9,100   9,500
Xát trắng loại 2        6,850   6,775           6,975   6,750   6,950   6,950   7,000   6,800
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,650   6,550   6,450   6,250   5,950   5,750   6,100   5,650   5,850   5,600   5,750   5,750   5,700   5,600
Tấm 2/3   5,750   5,550   6,150   5,950   5,750   5,550       5,550   5,450       5,650   5,500
Tấm 3/4       5,950   5,750   5,550   5,350   5,700   5,300           5,600   5,400
Cám xát   4,950   5,050   5,250   5,250   5,050   5,150   5,050   5,150   4,850   5,050       5,100   5,200
Cám lau       5,150   5,150   5,050   5,150           5,050   5,150   5,100   5,200
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,650   7,550   7,150   7,075   7,150   7,000   7,300   7,200   7,200   7,000   7,150   7,150   7,200   7,150
10%   7,600   7,500   7,050   6,975           7,100   6,900       7,100   7,050
15%   7,350   7,350   6,950   6,875   6,900   6,700   7,100   6,950   7,000   6,800   7,000   7,000   7,000   6,950
20%       6,850   6,775           6,850   6,750        
25%   7,150   7,150   6,750   6,675   6,750   6,500   6,850   6,750   6,750   6,650   6,850   6,850