Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
27/06 04/07 27/06 04/07 27/06 04/07 27/06 04/07 27/06 04/07 27/06 04/07 27/06 04/07
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,250   4,250   4,250   4,250       4,300   4,400       5,000   5,000
Lúa thường   4,200   4,000   4,050   4,050   3,850   3,850       3,950   3,800   3,900   3,800   3,800   3,750
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,250   5,250   5,150   5,150       4,525   4,600       6,000   6,000
Lúa thường   4,500   4,200   5,050   5,050   4,550   4,550       4,100   4,000       4,900   4,900
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,100   6,950   6,250   6,150   6,550   6,550       6,900   6,900       8,100   8,200
Lứt loại 2   6,600   5,850   6,050   5,950   5,850   5,850   5,900   5,900   5,750   5,725   5,950   5,850   5,950   5,800
Xát trắng loại 1        6,975   6,950           8,250   8,250       9,500   9,600
Xát trắng loại 2        6,775   6,750           6,750   6,750   6,950   6,850   6,800   6,700
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,550   6,450   6,250   6,250   5,750   5,650   5,650   5,650   5,600   5,550   5,750   5,650   5,600   5,500
Tấm 2/3   5,550   5,250   5,950   5,950   5,550   5,550       5,450   5,250       5,500   5,500
Tấm 3/4       5,750   5,750   5,350   5,350   5,300   5,300           5,400   5,400
Cám xát   5,050   5,050   5,250   5,250   5,150   5,250   5,150   5,250   5,050   5,050       5,200   5,300
Cám lau       5,150   5,150   5,150   5,250           5,150   5,150   5,200   5,300
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,550   7,200   7,075   7,150   7,000   7,000   7,200   7,200   7,000   7,000   7,150   7,050   7,150   7,600
10%   7,500   7,050   6,975   7,050           6,900   6,900       7,050   7,050
15%   7,350   6,950   6,875   6,950   6,700   6,700   6,950   6,950   6,800   6,800   7,000   6,900   6,950   6,850
20%       6,775   6,850           6,750   6,750        
25%   7,150   6,850   6,675   6,750   6,500   6,500   6,750   6,750   6,650   6,650   6,850   6,750