Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
11/07 18/07 11/07 18/07 11/07 18/07 11/07 11/07 11/07 18/07 11/07 18/07 11/07 18/07
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         4,250   4,550   4,575   4,950       4,555   4,825       5,000     5,600
Lúa thường     4,100   4,300     4,050   4,350   4,025   4,375       3,850   4,275   3,800   4,200   3,750     4,300
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài         5,250   5,550   5,450   5,900       4,725   4,975       6,000     6,800
Lúa thường     4,300   4,500     5,050   5,350   4,650   5,075       4,025   4,425       4,900     5,500
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     6,950   7,100     6,150   6,450   6,550   7,000       7,050   7,350       8,200     8,300
Lứt loại 2     6,000   6,250     5,950   6,250   6,050   6,475   6,100   6,100   5,850   6,325   5,850   6,300   5,800     6,400
Xát trắng loại 1          6,950   7,250           8,250   8,600       9,600   10,250
Xát trắng loại 2          6,750   7,050           6,775   7,250   6,850   7,150   6,700     7,200
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,550   6,550     6,250   6,650   5,725   6,000   5,650   5,650   5,475   5,900   5,550   5,750   5,500     5,900
Tấm 2/3     5,250   5,350     5,950   6,050   5,650   5,750       5,250   5,450       5,500     5,700
Tấm 3/4         5,750   5,950   5,425   5,550   5,300   5,300           5,400     5,500
Cám xát     5,450   5,575     5,350   5,350   5,350   5,650   5,550   5,550   5,050   5,550       5,300     5,400
Cám lau         5,250   5,250   5,350   5,650           5,250   5,550   5,300     5,400
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,200   7,250     7,150   7,450   7,250   7,700   7,200   7,200   7,050   7,350   7,050   7,350   7,600     7,400
10%     7,050   7,150     7,050   7,350           6,950   7,250       7,050     7,300
15%     6,950   7,050     6,950   7,250   7,000   7,400   6,950   6,950   6,850   7,150   6,900   7,200   6,850     7,200
20%         6,850   7,150           6,750   7,000        
25%     6,850   6,950     6,750   7,050   6,800   7,200   6,750   6,750   6,650   6,900   6,750   7,050