Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
18/07 25/07 18/07 25/07 18/07 25/07 18/07 25/07 18/07 25/07 18/07 25/07 18/07 25/07
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,550   4,250   4,950   5,000       4,825   5,025         5,600     5,500
Lúa thường   4,300     4,350   4,350   4,850   4,375   4,275       4,275   4,150   4,200   4,250     4,300     4,200
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,550   5,150   5,900   5,950       4,975   5,100         6,800     6,700
Lúa thường   4,500     4,500   5,350   5,650   5,075   4,950       4,425   4,300         5,500     5,500
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,100     7,150   6,450   7,350   7,000   7,250       7,350   7,525         8,300     8,200
Lứt loại 2   6,250     6,250   6,250   6,250   6,475   6,325   6,100   6,350   6,325   6,175   6,300   6,300     6,400     6,350
Xát trắng loại 1        7,250             8,600   8,750       10,250   10,200
Xát trắng loại 2        7,050   7,050           7,250   7,150   7,150   7,200     7,200     7,100
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,550     6,550   6,650   6,650   6,000   5,850   5,650   5,750   5,900   5,950   5,750   5,950     5,900     5,900
Tấm 2/3   5,350     5,350   6,050   6,250   5,750   5,650       5,450   5,450         5,700     5,700
Tấm 3/4       5,950   6,050   5,550   5,450   5,300   5,450             5,500     5,500
Cám xát   5,575     5,600   5,350   5,550   5,650   5,650   5,550   5,550   5,550   5,550         5,400     5,400
Cám lau       5,250   5,450   5,650   5,650           5,550   5,550     5,400     5,400
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,250     7,300   7,450   7,450   7,700   7,500   7,200   7,500   7,350   7,300   7,350   7,350     7,400     7,400
10%   7,150     7,150   7,350   7,350           7,250   7,200         7,300     7,300
15%   7,050     7,050   7,250   7,250   7,400   7,200   6,950   7,200   7,150   7,100   7,200   7,200     7,200     7,200
20%       7,150   7,150           7,000   7,050        
25%   6,950     6,950   7,050   7,050   7,200   7,000   6,750   7,000   6,900   7,000   7,050   7,050