Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
08/08 15/08 08/08 15/08 08/08 15/08 08/08 15/08 08/08 15/08 08/08 15/08 08/08 15/08
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,250   4,250   5,075   5,025       5,125   5,100         5,600     5,700
Lúa thường     4,450     4,450   5,150   5,150   4,275   4,200       4,325   4,175   4,250   4,250     4,300     4,100
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,150   5,150   6,000   6,025       5,250   5,250         6,800     6,700
Lúa thường     4,600     4,600   5,950   5,950   5,025   4,975       4,450   4,350         5,600     5,400
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,150     7,150   7,650   7,650   6,925   6,925       7,550   7,950         8,300     8,500
Lứt loại 2     6,450     6,450   6,350   6,350   6,375   6,225   6,350   6,275   6,450   6,325   6,250   6,250     6,500     6,400
Xát trắng loại 1                    8,850   9,050       10,300   10,300
Xát trắng loại 2        7,150   7,150           7,250   7,175   7,150   7,150     7,200     7,250
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,550     6,550   6,650   6,650   5,950   6,050   5,750   5,750   6,050   5,950   5,950   5,950     5,900     5,850
Tấm 2/3     5,450     5,450   6,250   6,250   5,850   5,850       5,450   5,350         5,700     5,700
Tấm 3/4       5,850   5,550   5,450   5,575   5,450   5,450             5,500     5,500
Cám xát     5,525     5,525   5,550   5,450   5,425   5,625   5,550   5,450   5,550   5,550         5,400     5,400
Cám lau       5,450   5,350   5,425   5,625           5,550   5,450     5,400     5,400
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,450     7,450   7,450   7,450   7,500   7,300   7,500   7,500   7,400   7,600   7,300   7,300     7,500     7,400
10%     7,350     7,350   7,350   7,350           7,300   7,550         7,350     7,300
15%     7,150     7,150   7,250   7,250   7,250   7,050   7,200   7,200   7,200   7,500   7,150   7,150     7,250     7,200
20%       7,150   7,150           7,120   7,350        
25%     7,050     7,050   7,050   7,050   6,950   6,850   7,000   7,000   7,050   7,150   7,000   7,000