Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
05/09 12/09 05/09 12/09 05/09 12/09 05/09 12/09 05/09 12/09 05/09 12/09 05/09 12/09
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,250   4,250   5,050   4,625       5,175   5,150         5,600     5,500
Lúa thường     4,200   4,100   5,150   5,150   4,100   3,950       3,950   4,050   4,150   4,200     4,100     4,000
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,150   5,150   5,950   5,725       5,325   5,300         6,600     6,400
Lúa thường     4,200   4,300   5,950   5,950   4,850   4,650       4,100   4,200         5,200     5,100
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,250   7,050   7,650   7,650   7,150   6,850       7,650   7,650         8,750     8,400
Lứt loại 2     6,250   6,150   6,350   6,250   6,175   6,050   6,250   6,250   6,150   6,150   6,250   6,200     6,300     6,150
Xát trắng loại 1                    8,950   8,750       10,400   10,100
Xát trắng loại 2        7,150   7,150           6,950   6,850   7,050   7,050     7,100     6,750
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7,650   6,450   6,250   6,250   5,950   6,050   5,650   5,650   5,950   5,950   6,050   6,050     6,100     6,050
Tấm 2/3     5,450   5,450   5,950   5,950   5,750   5,850       5,350   5,350         5,800     5,700
Tấm 3/4       5,750   5,750   5,525   5,525   5,350   5,350             5,500     5,400
Cám xát     5,750   5,450   5,700   5,550   5,650   5,450   5,450   5,450   5,650   5,550         5,700     5,600
Cám lau       5,600   5,450   5,650   5,450           5,650   5,550     5,700     5,600
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,850   7,150   7,250   7,250   7,250   7,100   7,300   7,300   7,500   7,300   7,200   7,200     7,250     7,050
10%     7,750   7,050   7,150   7,150           7,400   7,250         7,150     6,950
15%     7,650   6,950   7,050   7,050   7,000   6,850   7,000   7,000   7,380   7,200   7,050   7,050     7,050     6,850
20%                   7,200   7,100        
25%     7,550   6,850   6,850   6,850   6,700   6,600   6,750   6,750   7,030   6,950   6,900   6,900