Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
26/09 03/10 26/09 03/10 26/09 03/10 26/09 03/10 26/09 03/10 26/09 03/10 26/09 03/10
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,150   4,150   4,575   4,725       4,950   4,650       5,400   5,400
Lúa thường   4,000     4,000   4,950   4,950   3,975   4,025       4,150   4,150   4,200   4,200   3,850   4,000
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,050   5,050   5,675   5,675       5,100   4,800       6,400   6,400
Lúa thường   4,200     4,200   5,750   5,750   4,675   4,750       4,300   4,300       5,000   5,000
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   6,850     6,850   7,350   7,350   6,750   6,750       7,200   7,200       8,300   8,400
Lứt loại 2   6,050     6,050   6,150   6,150   6,125   6,175   6,250   6,300   6,075   6,150   6,100   6,150   6,050   6,200
Xát trắng loại 1                    8,250   8,350       9,950   9,950
Xát trắng loại 2        7,050   7,050           6,675   6,750   6,750   6,850   6,650   6,800
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,350     6,350   6,150   6,150   5,950   5,950   5,600   5,800   5,950   6,050   6,050   6,050   6,050   6,000
Tấm 2/3   5,350     5,350   5,850   5,850   5,850   5,850       5,350   5,600       5,700   5,700
Tấm 3/4       5,550   5,450   5,525   5,550   5,350   5,350           5,400   5,400
Cám xát   5,450     5,450   5,450   5,350   5,450   5,450   5,450   5,450   5,450   5,500       5,400   5,500
Cám lau       5,350   5,250   5,450   5,450           5,450   5,550   5,400   5,500
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,050     7,050   7,250   7,250   7,150   7,200   7,100   7,350   7,150   6,950   6,900   6,900   6,900   6,900
10%   6,950     6,950   7,150   7,150           7,130   6,900        
15%   6,850     6,850   7,050   7,050   6,900   6,950   6,900   7,100   7,080   6,850   6,750   6,750   6,800   6,800
20%                   6,980   6,780        
25%   6,750     6,750   6,850   6,850   6,650   6,700   6,650   6,900   6,880   6,700   6,600   6,600