Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
03/10 10/10 03/10 10/10 03/10 10/10 03/10 10/10 03/10 10/10 03/10 10/10 03/10 10/10
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     4,950   4,950   4,975   5,075       4,850   4,950         5,800     6,000
Lúa thường     4,200     4,500 4,150   4,150   4,275   4,475       4,200   4,250   4,200   4,450     4,200     4,500
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài      5,750   5,750   5,975   6,075       5,100   5,075         6,600     7,000
Lúa thường     4,400     4,700 5,050   5,150   4,975   5,175       4,350   4,400         5,200     5,500
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     6,800     7,050 7,350   7,350   6,850   7,050       7,250   7,825         8,500     8,500
Lứt loại 2     6,200     6,550 6,150   6,250   6,325   6,550   6,250   6,650   6,150   6,550   6,150   6,550     6,300     6,600
Xát trắng loại 1                    8,550   9,000       10,000   10,200
Xát trắng loại 2      7,050   7,150         7,400   7,150   7,275   6,850   7,350     7,000     7,250
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,300     6,450 6,150   6,250   6,050   6,350   5,950   6,550   6,050   6,250   6,050   6,250     6,000     6,300
Tấm 2/3     5,300     5,450 5,850   5,950   5,850   6,050       5,600   5,550         5,700     5,700
Tấm 3/4     5,450   5,550   5,550   5,650   5,450   5,550             5,400     5,400
Cám xát     5,350     5,650 5,450   5,550   5,550   5,650   5,450   5,700   5,550   5,750         5,500     5,600
Cám lau     5,350   5,450   5,550   5,650     5,700       5,550   5,850     5,500     5,600
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,100     7,450 7,250   7,350   7,400   7,700   7,300   7,700   7,150   7,700   6,900   7,500     7,150     7,400
10%     7,000     7,350 7,150   7,250           7,100   7,650        
15%     6,900     7,250 7,050   7,150   7,200   7,500   7,050   7,400   7,000   7,600   6,750   7,350     6,850     7,150
20%     6,500   7,050           6,930   7,435        
25%     6,800     7,150  6,850   6,950   6,900   7,300   6,850   7,200   6,850   7,387   6,600   7,200