Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
28/11 05/12 28/11 05/12 28/11 05/12 28/11 05/12 28/11 05/12 28/11 05/12 28/11 05/12
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       6,050   6,050   5,375   5,375       5,325   5,325         6,150     6,100
Lúa thường   4,600   4,600   4,250   4,250   4,675   4,675       4,700   4,700   4,550   4,550     4,700     4,700
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài   5,700   5,700   6,950   6,950   6,425   6,425       5,475   5,475         7,150     7,100
Lúa thường   4,800   4,800   5,250   5,250   5,375   5,375       4,850   4,850         5,700     5,700
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,200   7,200   6,550   6,550   7,250   7,350       7,850   7,950         8,800     8,600
Lứt loại 2   6,550   6,650   7,550   7,650   6,700   6,750   6,650   6,850   6,700   6,700   6,575   6,575     6,700     6,750
Xát trắng loại 1                    8,850   8,950       10,250   10,250
Xát trắng loại 2        7,350   7,350       7,250   7,300   7,275   7,350   7,400   7,400     7,250     7,300
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,750   6,800   6,550   6,550   6,750   6,750   6,600   6,700   6,750   6,750   6,650   6,650     6,700     6,700
Tấm 2/3   5,350   5,700   6,150   6,150   6,550   6,550       5,950   5,950           5,700
Tấm 3/4       6,000   5,950   5,950   5,950   5,700   5,700             5,900     5,900
Cám xát   5,850   5,800   6,000   5,950   5,950   5,950   6,050   6,050   6,050   5,950         6,000     6,000
Cám lau       5,900   5,850   5,950   5,950   6,050   6,050       5,950   5,950     6,000     6,000
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,550   7,500   7,650   7,650   7,650   7,700   7,500   7,650   7,900   7,900   7,550   7,550     7,450     7,450
10%   7,450   7,400   7,550   7,550           7,850   7,850        
15%   7,350   7,300   7,450   7,450   7,450   7,500   7,300   7,350   7,800   7,800   7,400   7,400     7,250     7,200
20%       7,350   7,350           7,700   7,700        
25%   7,150   7,100   7,250   7,250   7,250   7,300   7,100   7,150   7,600   7,600   7,250   7,250     7,050     7,050