Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
03/01 09/01 03/01 09/01 03/01 09/01 03/01 09/01 03/01 09/01 03/01 09/01 03/01 09/01
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         5,750     5,550   5,475   4,825       5,550   5,150       5,500   4,900
Lúa thường     4,800     4,800     4,350     4,350     4,525       4,775   4,575   4,650   4,650   4,700   4,600
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài     5,900     5,900     6,750     6,550   6,475   5,925       5,700   5,300       6,500   5,900
Lúa thường     5,000     5,000     5,350     5,350     5,325       4,925   4,725       5,700   5,600
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,250     7,250     6,650     6,650   7,950   7,500       7,800   7,250       8,200   7,900
Lứt loại 2     6,850     6,850     7,650     7,650   6,750   6,600   6,800   6,625   6,725   6,575   6,850   6,550   6,900   6,550
Xát trắng loại 1                8,550   8,450   9,050   8,550       9,550   9,100
Xát trắng loại 2          7,450     7,450       7,500   7,450   7,750   7,425   7,850   7,550   7,700   7,500
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,850     6,850     6,650     6,650   6,750   6,450   6,750   6,650   6,750   6,550   6,950   6,750   6,700   6,700
Tấm 2/3     5,450     5,450     5,950     5,950   6,550   6,250       5,650   5,650        
Tấm 3/4         5,150     5,150   5,850   5,750   5,750   5,600           5,700   5,700
Cám xát     5,050     5,050     5,050     5,050   4,850   4,750   4,950   4,850   4,950   4,650       4,900   4,600
Cám lau         5,050     5,050   4,850   4,750   4,950   4,850       5,050   4,850   4,900   4,600
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,850     7,850     7,750     7,750   8,000   7,750   7,800   7,750   8,250   8,000   8,000   7,700   7,850   7,600
10%     7,750     7,750     7,650     7,650           8,200   7,900        
15%     7,650     7,650     7,550     7,550   7,800   7,550   7,600   7,550   8,150   7,850   7,850   7,550   7,450   7,300
20%         7,450     7,450           8,050   7,800        
25%     7,350     7,350     7,350     7,350   7,600   7,350   7,400   7,350   7,950   7,700   7,700   7,400   7,200   7,100