Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
09/01 16/01 09/01 16/01 09/01 16/01 09/01 16/01 09/01 16/01 09/01 16/01 09/01 16/01
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         5,550   4,850   4,825   4,725       5,150   4,900       4,900   4,800
Lúa thường     4,800   4,600     4,350   4,150   4,525   4,475       4,575   4,500   4,650   4,650   4,600   4,500
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài     5,900       6,550   6,150   5,925   5,825       5,300   5,050       5,900   5,800
Lúa thường     5,000   5,000     5,350   5,250   5,325   5,275       4,725   4,650       5,600   5,500
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,250   6,850     6,650   6,650   7,500   7,200       7,250   7,025       7,900   7,700
Lứt loại 2     6,850   6,550     7,650   7,350   6,600   6,500   6,625   6,550   6,575   6,475   6,550   6,550   6,550   6,550
Xát trắng loại 1                8,450   8,550   8,550   8,400       9,100   8,850
Xát trắng loại 2          7,450   7,450       7,450   7,350   7,425   7,375   7,550   7,550   7,500   7,450
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,850   6,750     6,650   6,650   6,450   6,350   6,650   6,450   6,550   6,250   6,750   6,350   6,700   6,100
Tấm 2/3     5,450   5,450     5,950   5,950   6,250   6,150       5,650   5,650        
Tấm 3/4     4,750     5,150   4,850   5,750   5,750   5,600   5,500           5,700   5,500
Cám xát     5,050   4,750     5,050   4,750   4,750   4,825   4,850   4,850   4,650   4,650       4,600   4,500
Cám lau         5,050   4,750   4,750   4,825   4,850   4,850       4,850   4,750   4,600   4,500
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     7,850   7,850     7,750   7,750   7,750   7,600   7,750   7,550   8,000   7,920   7,700   7,700   7,600   7,600
10%     7,750   7,750     7,650   7,650           7,900   7,820        
15%     7,650   7,650     7,550   7,550   7,550   7,400   7,550   7,350   7,850   7,770   7,550   7,550   7,300   7,200
20%         7,450   7,450           7,800   7,720        
25%     7,350   7,350     7,350   7,350   7,350   7,200   7,350   7,150   7,700   7,620   7,400   7,400   7,100   7,050