Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
31/01 06/02 31/01 06/02 31/01 06/02 31/01 06/02 31/01 06/02 31/01 06/02 31/01 06/02
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài 4.650 4.650 4.550 4.650 4.725 4.825     4.775 4.700     4.750 4.900
Lúa thường 4.350 4.350 4.350 4.550 4.375 4.525     4.450 4.375 4.650 4.650 4.450 4.500
  
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài 5.950 5.950 5.550 5.550 5.825 5.925     4.925 4.850     5.750 5.900
Lúa thường 5.250 5.250 5.350 5.350 5.125 5.275     4.600 4.525     5.450 5.500
  
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1 7.075 7.075 7.150     7.050 7.025 7.250     6.925 7.250       7.400
Lứt loại 2 6.450 6.450 6.450 6.600 6.500 6.575 6.550 6.650 6.425 6.575 6.500 6.500 6.375 6.500
Xát trắng loại 1             8.550 8.450 8.050 8.150       8.600
Xát trắng loại 2     7.250 7.300     7.500 7.550 7.325 7.425 7.500 7.500 7.325 7.400
  
Phụ Phẩm
Tấm 1/2 6.750 6.750 6.550 6.600 6.275 6.250 6.450 6.450 6.100 6.250 6.250 6.250   6.200
Tấm 2/3     5.950 5.950 6.150 6.050     5.650 5.650        
Tấm 3/4     4.750 4.750 5.750 5.650 5.350 5.350           5.300
Cám xát 4.650 4.650 4.550 4.650 4.725 4.750 4.750 4.650 4.650 4.650       4.600
Cám lau 4.650 4.650 4.550 4.650 4.725 4.750 4.750 4.650     4.650 4.650   4.700
  
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5% 7.850 7.850 7.550 7.650 7.550 7.750 7.750 7.900 7.800 7.950 7.650 7.650 7.450 7.600
10% 7.750 7.750 7.450 7.550         7.700 7.850        
15% 7.650 7.650 7.350 7.450 7.350 7.550 7.550 7.750 7.650 7.800 7.500 7.500   7.100
20%     7.250 7.350         7.600 7.750        
25% 7.350 7.350 7.150 7.250 7.150 7.350 7.350 7.450 7.500 7.700 7.350 7.350   6.850