Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
06/02 13/02 06/02 13/02 06/02 13/02 06/02 13/02 06/02 13/02 06/02 13/02 06/02 13/02
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài   4,650     4,650     4,650   4,825   4,825       4,700     4,825       4,900   5,000
Lúa thường   4,350     4,525   4,550     4,550   4,525   4,575       4,375     4,525   4,650   4,650   4,500   4,600
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài   5,950     5,550     5,550   5,925   5,975       4,850     4,975       5,900   6,000
Lúa thường   5,250     5,725   5,350     5,350   5,275   5,375       4,525     4,675       5,500   5,600
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,075     7,350   7,050     7,150   7,250   7,250       7,250     7,300       7,400   7,600
Lứt loại 2   6,450     6,650   6,600     6,650   6,575   6,635   6,650   6,650   6,575     6,600   6,500   6,600   6,500   6,650
Xát trắng loại 1                8,450   8,550   8,150     8,350       8,600   8,650
Xát trắng loại 2        7,300     7,350       7,550   7,550   7,425     7,550   7,500   7,600   7,400   7,550
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,750     6,350   6,600     6,650   6,250   6,350   6,450   6,450   6,250     6,275   6,250   6,375   6,200   6,300
Tấm 2/3       5,350   5,950     5,950   6,050   6,050       5,650     5,650        
Tấm 3/4       4,750     4,750   5,650   5,650   5,350   5,350           5,300   5,300
Cám xát   4,650     4,750   4,650     4,650   4,750   4,825   4,650   4,750   4,650     4,775       4,600   4,700
Cám lau   4,650     4,750   4,650     4,650   4,750   4,825   4,650   4,750       4,650   4,775   4,700   4,700
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,850     7,750   7,650     7,650   7,750   7,800   7,900   7,900   7,950     8,070   7,650   7,750   7,600   7,700
10%   7,750     7,650   7,550     7,550           7,850     7,970        
15%   7,650     7,550   7,450     7,450   7,550   7,600   7,750   7,700   7,800     7,900   7,500   7,600   7,100   7,300
20%       7,350     7,350           7,750     7,800        
25%   7,350     7,450   7,250     7,250   7,350   7,400   7,450   7,450   7,700     7,650   7,350   7,450   6,850   7,000