Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02 20/02 27/02
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       4,650     4,950   4,825   4,975       4,825   5,025       5,000   5,400
Lúa thường   4,525     4,950   4,550     4,650   4,575   4,850       4,525   4,975   4,650   4,950   4,600   5,000
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       5,550     5,750   5,975   6,125       4,975   5,175       6,000   6,400
Lúa thường   5,725     5,150   5,350     5,450   5,375   5,550       4,675   5,125       5,600   6,000
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,350     7,650   7,150     7,550   7,250   7,400       7,300   7,350       7,600   7,900
Lứt loại 2   6,650     7,250   6,650     7,150   6,635   6,875   6,650   6,900   6,600   6,825   6,600   7,100   6,650   7,050
Xát trắng loại 1                8,550   8,850   8,350   8,650       8,650   9,100
Xát trắng loại 2        7,350     7,850       7,550   8,125   7,550   8,050   7,600   8,200   7,550   8,100
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   6,350     6,550   6,650     7,100   6,350   6,550   6,450   6,650   6,275   6,575   6,375   6,850   6,300   6,500
Tấm 2/3   5,350     5,550   5,950     6,050   6,050   6,450       5,650   5,650        
Tấm 3/4       4,750     4,950   5,650   5,650   5,350   5,750           5,300   5,600
Cám xát   4,750     4,950   4,650     4,750   4,825   4,850   4,750   4,850   4,775   4,925       4,700   4,900
Cám lau   4,750     4,950   4,650     4,750   4,825   4,850   4,750   4,850       4,775   4,900   4,700   4,900
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   7,750     8,550   7,650     8,350   7,800   8,200   7,900   8,550   8,070   8,540   7,750   8,350   7,700   8,300
10%   7,650     8,450   7,550     8,250           7,970   8,400        
15%   7,550     8,350   7,450     8,150   7,600   7,900   7,700   8,250   7,900   8,300   7,600   8,200   7,300   8,000
20%       7,350     8,050           7,800   8,250        
25%   7,450     8,250   7,250     7,950   7,400   7,700   7,450   7,950   7,650   7,960   7,450   8,050   7,000   7,600