Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03 27/02 05/03
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         4,950   4,950   4,975   5,125       5,025   4,950       5,400   5,350
Lúa thường     4,950   4,950     4,650   4,650   4,850   4,975       4,975   4,800   4,950   4,950   5,000   4,950
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài         5,750   5,750   6,125   6,325       5,175   5,250       6,400   6,350
Lúa thường     5,150   5,150     5,450   5,450   5,550   5,775       5,125   5,100       6,000   5,950
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,650   7,550     7,550   7,450   7,400   7,500       7,350   7,425       7,900   7,800
Lứt loại 2     7,250   7,050     7,150   7,100   6,875   7,140   6,900   7,200   6,825   7,150   7,100   7,075   7,050   7,050
Xát trắng loại 1                8,850   8,950   8,650   8,650       9,100   8,950
Xát trắng loại 2          7,850   7,850       8,125   8,450   8,050   8,250   8,200   8,150   8,100   8,150
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     6,550   6,750     7,100   7,100   6,550   6,675   6,650   6,700   6,575   6,725   6,850   6,650   6,500   6,600
Tấm 2/3     5,550   5,550     6,050   6,050   6,450   5,725       5,650   5,650        
Tấm 3/4         4,950   5,150   5,650   5,725   5,750   5,750           5,600   5,600
Cám xát     4,950   4,850     4,750   4,900   4,850   4,775   4,850   4,850   4,925   4,925       4,900   4,750
Cám lau     4,950   4,850     4,750   4,900   4,850   4,775   4,850   4,850       4,900   4,775   4,900   4,750
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     8,550   8,250     8,350   8,350   8,200   8,600   8,550   8,700   8,540   8,700   8,350   8,300   8,300   8,750
10%     8,450   8,150     8,250   8,250           8,400   8,550        
15%     8,350   8,050     8,150   8,150   7,900   8,300   8,250   8,450   8,300   8,470   8,200   8,150   8,000   8,350
20%         8,050   8,050           8,250   8,400        
25%     8,250   7,950     7,950   7,950   7,700   8,100   7,950   8,100   7,960   8,080   8,050   8,000   7,600   7,950