Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03 26/03 19/03
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài           5,450   5,800   5,475       5,575     5,550         5,750     5,700
Lúa thường   5,150     5,150       5,050   5,275   5,175       5,150     5,150         5,300     5,200
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       6,500     6,350   7,025   6,675       5,875     5,850         6,750     6,700
Lúa thường   6,350     6,350   5,900     5,750   6,125   6,025       5,450     5,450         6,300     6,200
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   8,450     8,450   8,450     8,100   8,450   8,850       8,150     8,450         8,500     8,500
Lứt loại 2   7,750     7,750   7,850     7,600   7,750   7,735     7,825     7,675   7,775     7,750   7,750   7,675     7,700     7,550
Xát trắng loại 1                10,250   10,250   9,950     9,950       10,600     9,950
Xát trắng loại 2        9,100     8,600         9,250     9,150   9,150     9,050   9,300   9,150     9,350     8,900
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   7,150     7,050   7,550     7,550   7,150   6,950     7,075     6,850   7,050     7,150   6,750   6,750     7,200     6,700
Tấm 2/3       6,450     6,450   6,950   6,750       5,750     5,650        
Tấm 3/4   5,750     5,750   6,050     5,250   5,950   5,950     5,750     5,750               5,800
Cám xát   4,850     4,950   4,750     4,750   4,775   4,775     4,750     4,750   4,850     4,800         4,800     4,700
Cám lau   4,850     4,950   4,750     4,750   4,775   4,775     4,750     4,750       4,775   4,775     4,800     4,700
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   9,350     9,150   9,650     9,250   9,450   9,450     9,600     9,450   9,400     9,400   9,450   9,300     9,450     9,050
10%   9,250     9,050   9,550     9,150           9,200     9,250        
15%   9,150     8,950   9,450     9,050   9,200   9,200     9,275     9,150   9,100     9,150   9,300   9,150     9,250     8,650
20%       9,350     8,950           9,000     9,050        
25%   9,050     8,850   9,250     8,850   9,000   9,000     9,050     8,950   8,600     8,650   9,150   9,000     8,800     8,200