Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
02/04 26/03 02/04 26/03 02/04 26/03 02/04 26/03 02/04 26/03 02/04 26/03 02/04 26/03
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         5,900 5,800     5,875 5,575     6,100 5,750
Lúa thường 5,550 5,150     5,500 5,275     5,150 5,150     5,400 5,300
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài     6,800 6,500 7,150 7,025     6,175 5,875     7,100 6,750
Lúa thường 5,750 6,350 6,300 5,900 6,350 6,125     5,450 5,450     6,400 6,300
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1 8,950 8,450 8,700 8,450 8,900 8,450     8,750 8,150     9,000 8,500
Lứt loại 2 8,450 7,750 8,200 7,850 8,250 7,750 8,250 7,825 8,225 7,775 8,150 7,750 8,200 7,700
Xát trắng loại 1              10,250 10,250 10,350 9,950     10,600 10,600
Xát trắng loại 2      9,850 9,100     9,450 9,250 9,850 9,150 9,750 9,300 9,700 9,350
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2 7,450 7,150 8,100 7,550 7,350 7,150 7,150 7,075 7,250 7,050 7,250 6,750 7,600 7,200
Tấm 2/3     7,100 6,450 7,050 6,950     5,950 5,750     6,300  
Tấm 3/4 5,950 5,750 5,950 6,050 6,050 5,950 5,800 5,750            
Cám xát 4,950 4,850 4,950 4,750 4,950 4,775 4,900 4,750 4,950 4,850     4,900 4,800
Cám lau 4,950 4,850 4,950 4,750 4,950 4,775 4,900 4,750     4,850 4,775 4,900 4,800
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5% 10,250 9,350 10,150 9,650 10,050 9,450 9,850 9,600   9,400 9,900 9,450 9,850 9,450
10% 10,050 9,250 10,050 9,550           9,200        
15% 9,850 9,150 9,950 9,450 9,850 9,200 9,550 9,275   9,100 9,750 9,300 9,650 9,250
20%     9,850 9,350           9,000        
25% 9,650 9,050 9,750 9,250 9,650 9,000 9,250 9,050   8,600 9,600 9,150 9,050 8,800