Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
09/04 02/04 09/04 02/04 09/04 02/04 09/04 02/04 09/04 02/04 09/04 02/04 09/04 02/04
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài           5,900     5,975 5,875     6,100 6,100
Lúa thường 4,850 5,550       5,500       5,150     5,550 5,400
 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài     6,800 6,800   7,150     6,275 6,175     7,100 7,100
Lúa thường 5,950 6,750 6,400 6,300   6,350       5,450     6,550 6,400
 
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1 8,550 8,950 8,800 8,700 8,725 8,900     8,550 8,750     9,000 9,000
Lứt loại 2 8,250 8,450 8,300 8,200 8,250 8,250 8,350 8,250 8,175 8,225 8,250 8,150 8,200 8,200
Xát trắng loại 1              10,750 10,250 10,250 10,350     10,700 10,600
Xát trắng loại 2      9,950 9,850     9,950 9,450 9,750 9,850 10,050 9,750 9,900 9,700
 
Phụ Phẩm
Tấm 1/2 7,350 7,450 8,150 8,100 7,450 7,350 7,275 7,150 7,350 7,250 7,350 7,250 7,400 7,600
Tấm 2/3     7,100 7,100 7,250 7,050     6,050 5,950     6,200 6,300
Tấm 3/4   5,950 5,950 5,950 6,350 6,050 5,825 5,800            
Cám xát 4,950 4,950 5,000 4,950 4,950 4,950 4,900 4,900 4,950 4,950     5,200 4,900
Cám lau 4,950 4,950 5,000 4,950 4,950 4,950 4,900 4,900     5,000 4,850 5,200 4,900
 
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5% 9,850 10,250 10,450 10,150 10,100 10,050 10,450 9,850     10,200 9,900 10,100 9,850
10%   10,050 10,350 10,050                    
15%   9,850 10,250 9,950 9,900 9,850 10,150 9,550     10,050 9,750 9,900 9,650
20%     10,150 9,850                    
25%   9,650 10,050 9,750 9,700 9,650 9,850 9,250     9,900 9,600 9,300 9,050