Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
23/04 16/04 23/04 16/04 23/04 16/04 23/04 16/04 23/04 16/04 23/04 16/04 23/04 16/04
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         6,750               5,975     5,975         5,900     6,000
Lúa thường       4,850     6,400                       5,400     5,400
 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài     7,250       8,750     6,750             6,275     6,275         6,900     7,000
Lúa thường     5,550     6,850     8,300     6,400                     6,400     6,400
 
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     8,650     8,550     8,750     8,700     8,675   8,800         8,550     8,550         8,800     9,100
Lứt loại 2     8,250     8,150     8,300     8,300     8,200   8,200       8,150     8,175     8,175     8,050     8,050     8,100     8,250
Xát trắng loại 1                10,625   10,550   10,250   10,250       10,500   10,700
Xát trắng loại 2          9,950     9,950         9,850     9,950     9,700     9,650     9,850     9,850     9,800     9,700
 
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7,350     7,450     8,150     8,150     7,350   7,350     7,275     7,275     7,350     7,350     7,350     7,350     7,400     7,400
Tấm 2/3         7,100     7,100     7,150   7,150         6,250     6,050         6,200     6,200
Tấm 3/4     5,950     5,950     6,150     6,150     6,450   6,250     6,250     5,825            
Cám xát     5,050     4,950     5,450     5,050     5,350   4,950     5,075     4,900     5,350     4,950         5,400     5,350
Cám lau     5,050     4,950     5,450     5,050     5,350   4,950     5,075     4,900         5,050     5,050     5,400     5,350
 
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   10,150   10,100   10,450   10,450   10,000   9,950   10,250   10,300       10,000   10,000     9,950     9,850
10%     9,950     9,900   10,350   10,350                    
15%     9,750     9,700   10,250   10,250     9,800   9,750     9,850     9,950         9,850     9,850     9,600     9,550
20%       10,150   10,150                    
25%     9,550     9,500   10,050   10,050     9,600   9,550     9,560     9,650         9,700     9,700     9,050     9,050