Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
07/05 29/04 07/05 29/04 07/05 29/04 07/05 29/04 07/05 29/04 07/05 29/04 07/05 29/04
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài     5,650           5,650     5,450         5,850     5,975         5,900     6,000
Lúa thường     5,450           5,425     5,250         5,650           5,700     5,600
 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài     6,650     7,250     7,100     6,750     6,950     6,650         6,150     6,275         6,900     7,000
Lúa thường     6,450     5,550     6,400     6,400     6,475     6,100         5,950           6,700     6,600
 
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     9,150     8,650     9,250     8,750     9,100     8,675         8,850     8,550         9,800     9,000
Lứt loại 2     8,450     8,250     8,300     8,300     8,400     8,200         8,350     8,175     8,050     8,050     8,600     8,300
Xát trắng loại 1        10,850   10,450           10,650   10,250       12,000   10,600
Xát trắng loại 2          9,950     9,950         9,950     9,950     9,850     9,700     9,950     9,850   10,500   10,000
 
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7,350     7,350     8,150     8,150     7,550     7,350     7,275     7,275     7,400     7,350     7,400     7,350     7,400     7,450
Tấm 2/3         7,100     7,100     7,350     7,150         6,250     6,250         6,500     6,200
Tấm 3/4     6,150     5,950     6,250     6,250     6,650     6,450     6,450     6,450            
Cám xát     5,450     5,050     5,650     5,650     5,650     5,350     5,550     5,550     5,550     5,350         5,800     5,600
Cám lau     5,450     5,050     5,650     5,650     5,650     5,350     5,550     5,550         5,650     5,050     5,800     5,600
 
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   10,250   10,150   10,450   10,450   10,250   10,000   10,450   10,450       10,000   10,000   10,050   10,000
10%   10,050     9,950   10,350   10,350                    
15%     9,850     9,750   10,250   10,250   10,000     9,800   10,050   10,050         9,850     9,850     9,750     9,700
20%       10,150   10,150                    
25%     9,650     9,550   10,050   10,050     9,700     9,600     9,750     9,750         9,700     9,700     9,200     9,050