Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
14/05 07/05 14/05 07/05 14/05 07/05 14/05 07/05 14/05 07/05 14/05 07/05 14/05 07/05
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài            5,650     5,650         5,550     5,650              5,850     5,850                6,000     5,900
Lúa thường            5,450     5,450         5,350     5,425            5,450            5,650     5,650                5,900     5,700
 
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài            6,650     6,650            6,650     7,100     6,850     6,950              6,150     6,150                7,000     6,900
Lúa thường            6,450     6,450            6,250     6,400     6,400     6,475              5,950     5,950                6,900     6,700
 
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1            8,650     9,150            8,750     9,250     8,600     9,100              8,850     8,850                8,900     9,800
Lứt loại 2            8,450     8,450            8,100     8,300     8,300     8,400              8,350     8,350            8,350     8,050            8,550     8,600
Xát trắng loại 1               10,450   10,850                10,650   10,650              10,700   12,000
Xát trắng loại 2                 9,750     9,950              10,225     9,950          9,850     9,850          10,150     9,950          10,400   10,500
 
Phụ Phẩm
Tấm 1/2            7,350     7,350            8,050     8,150     7,550     7,550            7,650     7,275          7,400     7,400            7,550     7,400            8,200     7,400
Tấm 2/3                7,050     7,100     7,350     7,350              6,250     6,250                6,700     6,500
Tấm 3/4            6,150     6,150            6,150     6,250     6,750     6,650            6,475     6,450            
Cám xát            5,500     5,450            5,550     5,650     5,425     5,650            5,650     5,550          5,550     5,550                5,650     5,800
Cám lau            5,500     5,450            5,550     5,650     5,425     5,650            5,650     5,550                5,650     5,650            5,650     5,800
 
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%          10,250   10,250          10,250   10,450   10,200   10,250          10,650   10,450              10,300   10,000          10,200   10,050
10%     10,050          10,150   10,350                    
15%            9,850     9,850          10,050   10,250     9,950   10,000          10,050   10,050              10,150     9,850          10,050     9,750
20%                9,950   10,150                    
25%            9,650     9,650            9,850   10,050     9,650     9,700            9,750     9,750              10,000     9,700            9,600     9,200