Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
Giá
cao nhất
Giá BQ
                   
Lúa Tươi Tại Ruộng         
Hạt dài              5,200            5,250                  5,700    
Lúa thường              5,000            5,150                  5,300    
                   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho 
Hạt dài              6,000            6,150                  6,700    
Lúa thường              5,800            6,050                5,100            6,200    
                   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1            7,650            7,550                7,600              7,800            7,800            7,650
Lứt loại 2            7,550            7,350            7,675            7,500                7,550            7,675            7,525
Xát trắng loại 1               8,450            7,525                8,650            8,950            8,950            8,394
Xát trắng loại 2               8,250                    8,700            8,700            8,475
                                -    
Phụ Phẩm
Tấm 1/2            7,350            7,550            7,600            7,400            7,250              7,300            7,600            7,408
Tấm 2/3              6,950            7,500                  6,900            7,500            7,117
Tấm 3/4              6,750            6,900            7,050            5,400              6,550            7,050            6,530
Cám xát            5,250            5,350            5,300            5,150            5,500              5,350            5,500            5,317
Cám lau              5,250            5,300            5,150                5,350            5,350            5,263
                   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%            8,700            8,750            8,850            8,850            8,900            8,750            8,850            8,900            8,807
10%              8,650                    8,700            8,700            8,675
15%            8,500            8,550            8,650            8,650              8,550            8,600            8,650            8,583
20%              8,450                    8,400            8,450            8,425
25%            8,300            8,350            8,450            8,400            8,300            8,350            8,250            8,450            8,343