Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
06/09 13/09 06/09 13/09 06/09 13/09 06/09 13/09 06/09 13/09 06/09 13/09 06/09 13/09
Lúa Tươi Tại Ruộng             
Hạt dài       5,200   5,250   5,250   5,250         5,175       5,700   5,650
Lúa thường       5,000   5,050   5,150   5,150         5,100       5,300   5,300
                             
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       6,000   6,050   6,150   6,150         5,375       6,700   6,700
Lúa thường       5,800   5,850   6,050   6,050         5,250   5,100   5,150   6,200   6,300
                             
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,650   7,750   7,550   7,650           7,600   7,775       7,800   7,750
Lứt loại 2   7,550   7,650   7,350   7,450   7,675   7,675   7,500   7,550     7,550     7,580   7,550   7,600
Xát trắng loại 1        8,450   8,550   7,525   7,525         8,950   8,650   8,700   8,950   9,000
Xát trắng loại 2        8,250   8,350             8,675       8,700   8,700
                             
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   7,350   7,400   7,550   7,550   7,600   7,600   7,400   7,500   7,250   7,350       7,300   7,400
Tấm 2/3       6,950   6,950   7,500   7,500         6,850       6,900   6,900
Tấm 3/4       6,750   6,750   6,900   6,900   7,050   7,050   5,400         6,550   6,550
Cám xát   5,250   5,150   5,350   5,450   5,300   5,800   5,150   5,300   5,500   5,400       5,350   5,400
Cám lau       5,250   5,350   5,300     5,150   5,300           5,350   5,400
                             
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   8,700   8,950   8,750   8,850   8,850   8,900   8,850   8,950   8,900   9,050   8,750   8,850   8,850   8,850
10%       8,650   8,750             8,970       8,700   8,700
15%   8,500   8,750   8,550   8,650   8,650   8,700   8,650   8,750     8,930   8,550   8,650   8,600   8,600
20%       8,450   8,550             8,800       8,400   8,400
25%   8,300   8,550   8,350   8,450   8,450   8,500   8,400   8,450   8,300   8,600   8,350   8,450   8,250   8,300