Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
13/09 20/09 13/09 20/09 13/09 20/09 13/09 20/09 13/09 20/09 13/09 20/09 13/09 20/09
Lúa Tươi Tại Ruộng              
Hạt dài     5,250 5,250 5,250 5,350     5,175 5,150     5,650 5,600
Lúa thường     5,050 5,050 5,150 5,150     5,100 5,075     5,300 5,100
                             
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài     6,050  6,050 6,150 6,150     5,375 5,325     6,700 6,700
Lúa thường     5,850  5,850 6,050 6,050     5,250 5,225 5,150   6,300 6,250
                             
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1 7,750 8,050 7,650 7,650   7,900     7,775 7,850     7,750 7,725
Lứt loại 2 7,650 7,750 7,450 7,450 7,675 7,765 7,550 7,600 7,550 7,675 7,580 7,725 7,600 7,775
Xát trắng loại 1      8,550 8,550 7,525       8,950 9,050 8,700 8,850 9,000 8,900
Xát trắng loại 2      8,350 8,350         8,675 8,750     8,700 8,600
                             
Phụ Phẩm
Tấm 1/2 7,400 7,550 7,550 7,550 7,600 7,600 7,500 7,500 7,350 7,400     7,400 7,450
Tấm 2/3     6,950 6,950 7,500 7,500     6,850 6,850     6,900 6,900
Tấm 3/4     6,750 6,750 6,900 6,900 7,050 7,050         6,550 6,550
Cám xát 5,150  5,350 5,450 5,450 5,800 5,550 5,300 5,300 5,400 5,425     5,400 5,400
Cám lau     5,350 5,350     5,300 5,300         5,400 5,400
                             
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5% 8,950 9,150 8,850 8,850 8,900 9,000 8,950 8,950 9,050 9,100 8,850 8,950 8,850 8,900
10%     8,750 8,750         8,970 9,000     8,700 8,800
15% 8,750 8,950 8,650 8,650 8,700 8,800 8,750 8,750 8,930 8,950 8,650 8,750 8,600 8,700
20%     8,550 8,550         8,800 8,850     8,400 8,500
25% 8,550  8,750 8,450 8,450 8,500 8,500 8,450 8,450 8,600 8,650 8,450 8,550 8,300 8,400