Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
20/12 27/12 20/12 27/12 20/12 27/12 20/12 27/12 20/12 27/12 20/12 27/12 20/12 27/12
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài       5,050     5,050   5,250   5,250       5,125   5,125       5,600   5,600
Lúa thường       4,850     4,850   5,050   4,950       5,075   5,075   5,250   5,200   5,200   5,200
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài       6,050     6,050   6,100   6,050       5,350   5,225       6,600   6,600
Lúa thường   7,350     7,350   5,850     5,750   5,900   5,800       5,225   5,175       6,100   6,100
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1   7,950     7,550   7,550     7,250   7,500   7,450       7,550   7,450       7,550   7,550
Lứt loại 2   7,850     7,250   7,350     7,050   7,250   7,200   7,350   7,350   7,125   7,075   7,300   7,300   7,100   7,100
Xát trắng loại 1        8,450     8,250           8,325   8,275   8,250   8,050   8,400   8,400
Xát trắng loại 2        8,250     8,050           8,225   8,125       8,100   8,100
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2   8,150     7,950   7,850     7,550   7,900   7,800   7,950   7,950   7,850   7,750       8,000   8,000
Tấm 2/3   6,550     6,450   6,950     6,950   7,700   7,600       6,750   6,650        
Tấm 3/4       6,750     6,750   7,100   7,000   7,100   7,100            
Cám xát   6,150     5,350   6,050     5,650   5,400   5,400   5,650   5,650   5,300   5,450       5,300   5,300
Cám lau       5,950     5,575   5,400   5,400   5,650   5,650           5,300   5,300
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%   9,050     8,350   8,800     8,550   8,400   8,250   8,750   8,750   8,500   8,400   8,500   8,300   8,350   8,350
10%   8,950     8,250   8,700     8,450           8,400   8,350       8,325   8,325
15%   8,850     8,150   8,600     8,350   8,200   8,050   8,550   8,550   8,380   8,300   8,300   8,100   8,300   8,300
20%       8,500     8,250           8,350   8,250       8,250   8,250
25%   8,650     7,850   8,400     8,150   8,150   7,900   8,350   8,350   8,320   8,220   8,100   7,900   8,200   8,200