Loại Hàng Tỉnh
Tiền Giang
Tỉnh
Long An
Tỉnh
Đồng Tháp
Tỉnh
Cần Thơ 
Tỉnh
An Giang
Tỉnh
Bạc Liêu
Tỉnh
Kiên Giang
27/12 03/01 27/12 03/01 27/12 03/01 27/12 03/01 27/12 03/01 27/12 03/01 27/12 03/01
Lúa Tươi Tại Ruộng
Hạt dài         5,050   5,050   5,250   4,975       5,125   5,125       5,600   5,500
Lúa thường         4,850   4,850   4,950   4,950       5,075   5,075   5,200   5,000   5,200   5,000
   
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho
Hạt dài         6,050   5,950   6,050   5,825       5,225   5,225       6,600   6,500
Lúa thường     7,350       5,750   5,750   5,800   5,800       5,175   5,175       6,100   6,100
   
Gạo Nguyên Liệu
Lứt loại 1     7,550   7,550     7,250   7,250   7,450   7,325       7,450   7,450     7,100   7,550   7,400
Lứt loại 2     7,250   7,150     7,050   7,050   7,200   7,110   7,350   7,350   7,075   7,075   7,300     7,100   7,100
Xát trắng loại 1          8,250   8,150           8,275   8,275   8,050   8,150   8,400   8,400
Xát trắng loại 2          8,050   7,950           8,125   8,125       8,100   8,150
   
Phụ Phẩm
Tấm 1/2     7,950   7,950     7,550   7,550   7,800   7,800   7,950   7,950   7,750   7,750       8,000   7,700
Tấm 2/3     6,450       6,950   6,950   7,600   7,700       6,650   6,650        
Tấm 3/4         6,750   6,750   7,000   7,000   7,100   7,100            
Cám xát     5,350   5,450     5,650   5,550   5,400   5,500   5,650   5,550   5,450   5,425       5,300   5,550
Cám lau     5,450     5,575   5,450   5,400   5,500   5,650             5,300   5,550
   
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn
5%     8,350   8,150     8,550   8,550   8,250   8,150   8,750   8,750   8,400   8,400   8,300   8,350   8,350   8,350
10%     8,250       8,450   8,450           8,350   8,350       8,325   8,300
15%     8,150   7,950     8,350   8,350   8,050   8,000   8,550   8,550   8,300   8,300   8,100   8,150   8,300   8,250
20%         8,250             8,250         8,250  
25%     7,850   7,750     8,150   8,150   7,900   7,950   8,350   8,350   8,220   8,220   7,900   7,950   8,200   8,150