(Nguồn Oryza) 
QUỐC GIA LOẠI  GẠO GIÁ 
(USD/MT, FOB)
THÁI LAN Gạo trắng 100% B 408 - 412
  5% tấm 398 - 402
  25% tấm 392 - 396
  Hom Mali 92% 1.148 - 1.152
  Gạo đồ 100% Stxd 398 - 402
  A1 Super 378 - 382
VIỆT NAM 5% tấm 351 - 355
  25% tấm 336 - 340
  Jasmine 538 - 542
  100% tấm 313 - 317
ẤN ĐỘ 5% tấm 361 - 365
  25% tấm 336 - 340
  Gạo đồ 5% tấm Stxd 361 - 365
  100% tấm Stxd 313 - 317
PAKISTAN 5% tấm 350 - 354
  25% tấm 320 - 324
  100% tấm Stxd 308 - 312
MỸ 4% tấm 513 - 517
  15% tấm (Sacked) 523 - 527
  Gạo đồ 4% tấm 543 - 547
  Calrose 4% tấm 823 - 827