(Nguồn Oryza) 
QUỐC GIA LOẠI  GẠO GIÁ 
(USD/MT, FOB)
THÁI LAN Gạo trắng 100% B 515 - 519
  5% tấm 505 - 509
  25% tấm 476 - 480
  Hom Mali 92% 1058 - 1062
  Gạo đồ 100% Stxd 521 - 525
  A1 Super 416 - 420
VIỆT NAM 5% tấm 463 - 467
  25% tấm 448 - 452
  Jasmine 548 - 552
  100% tấm 368 - 372
ẤN ĐỘ 5% tấm 368 - 372
  25% tấm 338 - 342
  Gạo đồ 5% tấm Stxd 368 - 372
  100% tấm Stxd 298 - 302
PAKISTAN 5% tấm 438 - 442
  25% tấm 380 - 384
  100% tấm Stxd 323 - 327
MIẾN ĐIỆN 5% tấm 468 - 472
MỸ 4% tấm 643 - 647
  15% tấm (Sacked) 588 - 592
  Gạo đồ 4% tấm 603 - 607
  Calrose 4% tấm 936 - 940