(Nguồn Oryza)
QUỐC GIA LOẠI  GẠO GIÁ 
(USD/MT, FOB)
THÁI LAN Gạo trắng 100% B 468 472
  5% tấm 458 462
  25% tấm 439 443
  Hom Mali 92% 958 962
  Gạo đồ 100% Stxd 468 472
  A1 Super 405 409
VIỆT NAM 5% tấm 473 477
  25% tấm 453 457
  Jasmine 568 572
  100% tấm 398 402
ẤN ĐỘ 5% tấm 378 382
  25% tấm 348 352
  Gạo đồ 5% tấm Stxd 378 382
  100% tấm Stxd 298 302
PAKISTAN 5% tấm 416 420
  25% tấm 365 369
  100% tấm Stxd 316 320
MIẾN ĐIỆN 5% tấm 418 422
MỸ 4% tấm 643 647
  15% tấm (Sacked) 588 592
  Gạo đồ 4% tấm 603 607
  Calrose 4% tấm 936 940