16/01/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/12 đến ngày 31/12/2016 đạt 394.502 tấn, trị giá FOB 178,568 triệu USD, trị giá CIF 180,461 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2016 đạt 4,890 triệu tấn, trị giá FOB 2,128 tỷ USD, trị giá CIF 2,185 tỷ USD.