13/03/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/02 đến ngày 28/02/2017 đạt 341.398 tấn, trị giá FOB 143,737 triệu USD, trị giá CIF 145,129 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 28/02/2017 đạt 673.624 tấn, trị giá FOB 285,704 triệu USD, trị giá CIF 288,364 triệu USD.