12/06/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2017 đạt 513.570 tấn, trị giá FOB 230,716 triệu USD, trị giá CIF 237,279 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 31/05/2017 đạt 2,116 triệu tấn, trị giá FOB 931,860 triệu USD, trị giá CIF 944,714 triệu USD.