17/07/2017

(VFA) - Kết quả giao hàng từ ngày 01/06 đến ngày 30/06/2017 đạt 542.098 tấn, trị giá FOB 232,001 triệu USD, trị giá CIF 236,671 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo đến từ ngày 01/01 đến ngày 30/06/2017 đạt 2,657 triệu tấn, trị giá FOB 1,165 tỷ USD, trị giá CIF 1,182 tỷ USD.